Założenia

Program jest propozycją działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Działania odwołują się do profilaktyki pozytywnej skoncentrowanej na rozwijaniu wiedzy i umiejętności dzieci, co służy ich rozwojowi a przez to zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk.


Zadaniem programu jest wzmacnianie następujących czynników chroniących:  

 • akceptacja siebie,
 • stabilność emocjonalna,
 • konstruktywne relacje z rówieśnikami,
 • wsparcie rodziców/opiekunów,
 • monitorowanie zachowań dziecka przez rodziców/opiekunów.

Program ma jednocześnie redukować następujące czynniki ryzyka:

 • deficyty kontroli nad impulsywnymi zachowaniami
 • niskie poczucie wartości, poczucie osamotnienia, odrzucenie przez rówieśników,
 • negatywne wzory rodzinne lub rówieśnicze,
 • dostępność stron internetowych z treściami szkodliwymi dla dzieci (pornografia, narkotyki, przemoc, terroryzm itd.),
 • cyberprzemoc i inne formy działalności antyspołecznej w Internecie.

Program „Wspólne kroki w Cyberświecie” opiera się na następujących wiodących strategiach profilaktycznych:

 • kształtowanie umiejętności życiowych (strategia oparta na teorii zachowań problemowych Richarda Jessora),
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów, w tym aktywne ich angażowanie w działania profilaktyczne kierowane do dzieci (strategia oparta na teoriach przywiązania Johna Bowlbyego oraz rozwoju społecznego D. Hawkinsa i J. Weisa).


Program opiera się także na następujących uzupełniających strategiach profilaktycznych:

 • strategia informacyjna (przekazywanie wiedzy),
 • kształtowanie odporności na wpływy społeczne
 • organizacja czasu wolnego.