Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: Bezpieczniej w dorosłość. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży dawniej: Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej

  • Grupa/grupy odbiorców programu

Program Bezpieczniej w dorosłość realizowany jest w ramach profilaktyki selektywnej i profilaktyki wskazującej.

W ramach profilaktyki selektywnej program adresowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat, charakteryzującej się: · obecnością czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, środowiskowych), zagrożona narkomanią z powodu ryzyka marginalizacji społecznej lub podejmowaniem innych zachowań ryzykownych oraz · młodzież w wieku 14–19 lat eksperymentująca z środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używając.

Do programu kwalifikowane są osoby, które spełniają co najmniej jedno spośród następujących kryteriów rekrutacyjnych: zachowania antysocjalne, orzeczony nadzór kuratorski, eksperymentowanie z narkotykami / dopalaczami / lekami w celach odurzania się, nadużywanie alkoholu, przynależność do patologicznej grupy rówieśniczej, ucieczki z domu, zachowania agresywne lub autodestrukcyjne, myśli lub próby samobójcze, dyskryminacja przez rówieśników lub odrzucenie w grupie rówieśniczej, podleganie przemocy w rodzinie, patogenne doświadczenia seksualne.

W ramach profilaktyki wskazującej program adresowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat, charakteryzującej się: · używaniem narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy oraz · zagrożonej rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi

W obu typach programów (profilaktyce selektywnej i wskazującej):

1/ obowiązują następujące kryteria wykluczenia: do programów nie są przyjmowane osoby z nasilonymi problemami emocjonalnymi typu depresyjnego lub stabilnymi tendencjami samobójczymi (są kierowane do specjalistycznych placówek psychoterapeutycznych lub psychiatrycznych) oraz osoby uzależnione od środków psychoaktywnych (są kierowane do poradni antynarkotykowych lub antyalkoholowych),

2/ pośrednią grupę docelową stanowią członkowie rodzin młodzieży uczestniczącej w programach oraz inni dorośli mający istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad młodzieżą. Osoby te mogą skorzystać z poradnictwa indywidualnego oraz z udziału w 36 godzinnym programie warsztatowym Domowe Partnerstwo podnoszącym umiejętności wychowawcze.

  • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
SymbolKwalifikacjeDokument
APosiadanie tytułu superwizora PTP bądź trenera PTP lub innego równoważnegozaświadczenie/certyfikat
BUkończenie realizowanego przez Fundację Praesterno 
Studium Profilaktyki Uzależnieńdawniej Studium Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej
certyfikat
Nie mniej niż 5 lat prowadzenia programu 
Bezpieczniej w dorosłość,dawniej Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej
zaświadczenie w formie uchwały Zarządu Fundacji
pozytywna opinia superwizoraopinia
CNie mniej niż 5 lat prowadzenia programu 
Bezpieczniej w dorosłość,dawniej Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej
zaświadczenie w formie uchwały Zarządu Fundacji
posiadanie tytułu specjalisty lub instruktora d.s. uzależnień
lub
dopuszczenie w trakcie szkolenia na stopień specjalisty lub instruktora d.s. uzależnień
certyfikat decyzja Zarządu Fundacji w  formie uchwały
pozytywna opinia superwizoraopinia
  • Lista trenerów
  • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu 

Szkolenie pod nazwą Studium profilaktyki uzależnień (dawniej Studium Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej):

1/ Szkolenie 220 godzin:

blok treningowy – 80 godzin, blok warsztatowy – 110 godzin, blok teoretyczny – wykłady i zajęcia seminaryjne – 30 godzin

2/ Staż w jednostce terenowej Fundacji – 60 godzin

  • Dopuszczalne modyfikacje

Kryteria, które muszą spełniać osoby prowadzące program Bezpieczniej w dorosłość, które nie przeszły przez szkolenie Studium profilaktyki uzależnień.

LPKwalifikacjeDokument
1Posiadanie tytułu superwizora PTP bądź trenera PTP lub innego równoważnegozaświadczenie/certyfikat plus decyzja Zarządu Fundacji w formie uchwały
2posiadanie tytułu specjalisty lub instruktora d.s. uzależnieńcertyfikat plus decyzja Zarządu Fundacjiw  formie uchwały
3dopuszczenie w trakcie szkolenia na stopień specjalisty lub instruktora d.s. uzależnieńdecyzja Zarządu Fundacji w  formie uchwały
4studia wyższe (psychologia, pedagogika, resocjalizacja) plus nie mniej niż pięć lat prowadzenia programu Bezpieczniej
w dorosłość 
w charakterze współprowadzącego
i pod opieką superwizyjną
decyzja Zarządu Fundacji w  formie uchwał na podstawie opinii superwizora i kierownika ośrodka terenowego Fundacji
  • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu:
Nazwa grupyDokument potwierdzający
młodzież grupy w profilaktyce wskazującejdecyzja kierownika ośrodka terenowego Fundacji (pełnomocnika Zarządu) na podstawie kryteriów opisanych wyżej
młodzież grupy w profilaktyce selektywnejdecyzja kierownika ośrodka terenowego Fundacji (pełnomocnika Zarządu) na podstawie kryteriów opisanych wyżej
dorośli warsztaty umiejętności wychowawczych Domowe partnerstwodecyzja kierownika ośrodka terenowego Fundacji (pełnomocnika Zarządu) na podstawie kryteriów opisanych wyżej
młodzież i dorośliporadnictwo rodzinnedecyzja kierownika ośrodka terenowego Fundacji (pełnomocnika Zarządu) na podstawie kryteriów opisanych wyżej
  • Dopuszczalne modyfikacje
Nazwa grupyDokument potwierdzający
nie dotyczynie dotyczy
  • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
program jest realizowany w cyklu roku szkolnego (wrzesień – maj/czerwic)
i obejmuje:
a/ nie mniej niż 150 godz. grupowych zajęć psychokorekcyjnych w cyklu tygodniowym,b/ możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego (ok.  5 godz. na osobę)
poradnictwo rodzinnei/lubudział w 36 godzinnym programie warsztatów umiejętności wychowawczych Domowe Partnerstwonie dotyczy
  • Dopuszczalne modyfikacje
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
nie dotyczynie dotyczynie dotyczy