Cele programu

Program Poruszające Bajki o Emocjach powstał w celu wspierania rozwoju kompetencji
emocjonalno – społecznych dzieci w wieku przedszkolnym, które pomagają w:
● radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
● komunikowaniu swoich potrzeb i odczuć,
● nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami.
Celem programu jest zatem wzmacnianie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i
innych, wyrażania ich w konstruktywny sposób i regulowania ich natężenia. Tak
ukształtowane i wzmocnione na wczesnych etapach życia umiejętności emocjonalne mogą
przyczynić się do dobrostanu psychicznego, lepszego rozumienia siebie i lepszego
budowania relacji z innymi ludźmi. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu zachowań
problemowych i ryzykownych.