Opis programu

Metody pracy

 • Zajęcia w programie Spójrz inaczej prowadzone są metodami aktywnymi tzn. w taki sposób, aby umożliwić uczniom kreatywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń. W związku z tym, warto zachęcić uczestników do brania aktywnego udziału w ćwiczeniach, samodzielnego myślenia, opierania się na własnej wiedzy i doświadczeniach. Podczas realizacji programu można wprowadzać różne techniki, dostosowując je do stopnia zainteresowania tematem, umiejętnościami radzenia sobie z przedstawionymi problemami i poziomem aktywności uczniów. Dzieci w młodszym wieku szkolnym nie zawsze potrafią mówić o swoich uczuciach, stąd też wykorzystujemy inne sposoby wyrażania emocji, takie jak: zabawa, malowanie i rysowanie, lepienie z modeliny i plasteliny, śpiewanie piosenek, scenki teatralne, przedstawienia kukiełkowe.
 • Dziecko obserwując reakcję innych dzieci oraz nauczyciela może także znaleźć sposób na złagodzenie swoich napięć i zrozumienie samego siebie. Sam fakt, że takie działania są akceptowane, a nawet pożądane wystarczy, aby zredukować napięcie i problemy lub przynajmniej sprowadzić je do takiego poziomu, kiedy to dziecko samo daje sobie radę. W trakcie zajęć prowadzący mogą swoimi uwagami i komentarzami (szczególnie, jeśli potrafią wczuć się w emocje dzieci) doskonalić rozumienie i pomagać dzieciom rozwijać umiejętności wglądu w siebie. W ten sposób dzieci poszerzają krąg własnych doświadczeń i uczą się o wiele więcej niż przez upominanie i udzielanie wskazówek przez dorosłych. 
 • Podręcznik do programu zawiera przykłady różnych technik i spośród nich prowadzący może wybrać takie, które najlepiej odpowiadają jego przygotowaniu i celom konkretnego ćwiczenia.

Treści programowe

 • Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć:
  • rozpoznawanie, nazywanie i akceptacja uczuć własnych oraz innych osób 
  • rozumienie i wyrażanie uczuć pojawiających się w sytuacjach trudnych, 
  • uczenie się sposobów pozytywnego wpływania na swój nastrój oraz nastrój innych.
 • Poczucie własnej wartości:
  • akceptowanie i docenianie siebie 
  • świadomość swoich sukcesów i mocnych stron, 
  • dostrzeganie i akceptowanie różnic w wyglądzie, zachowaniu i upodobaniach, 
  • dostrzeganie i docenianie wyjątkowości i niepowtarzalności każdego człowieka.
 • Dziecko jako członek rodziny:
  • rozumienie roli rodziny i swojej roli w rodzinie, 
  • wzajemna pomoc w rodzinie. 
 • Dziecko jako członek grupy rówieśniczej:
  • klasa szkolna (wzajemny wpływ, pomaganie i otrzymywanie pomocy, przyjaźń i koleżeństwo),
  • normy, reguły i zasady we wzajemnych kontaktach,
  • współdziałanie i współpraca,
  • wpływ grupy na jednostkę – namawianie i odmawianie.
 • Sytuacje trudne w kontaktach z innymi:
  • radzenie sobie ze złością, odrzuceniem, wstydem, dokuczaniem, skarżeniem, 
  • agresja i przemoc w szkole – sposoby zapobiegania i radzenia sobie z dokuczaniem.
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji:
  • strategie rozwiązywania problemów, 
  • umiejętności rozwiązywania problemów klasowych, 
  • umiejętności i strategie podejmowania samodzielnych decyzji.
 • Dbanie o zdrowie:
  • podejmowanie właściwych decyzji zdrowotnych,
  • rozwijanie świadomości swojego ciała, 
  • odróżnianie produktów jadalnych, niejadalnych i szkodliwych dla zdrowia, 
  • zasady używania i przyjmowania lekarstw,
  • sposoby dbania o zdrowie.

Czas trwania i harmonogram

Program Spójrz inaczej realizowany jest w sposób ciągły przez 3 lata: w I SP – 22 zajęcia 45-minutowe, w II klasie – 21 zajęć, w III – 25 zajęć. Do wymagań programu należy również przeprowadzenie przez realizatora spotkania informacyjnego z rodzicami, dotyczącego samego programu. Podobne spotkanie odbywa się w trakcie roku szkolnego i na zakończenie cyklu zajęć, jest ono  poświęcone efektom realizacji. 

Materiały

Wszystkie materiały do realizacji programu zawarte są w podręcznikach dla realizatorów. Podręcznik zawiera:

 • opis programu – cele oraz treści,
 • opis metod pracy z uczniami,
 • przewodnik dla realizatora,
 • scenariusze poszczególnych zajęć wraz z pomocami do prowadzenia zajęć – ilustracje,  arkusze pracy – oraz wskazówkami metodycznymi i materiałami merytorycznymi dla realizatora​.