Więcej informacji na temat programu

  • Deptuła M., Co daje dzieciom udział w programie „Spójrz Inaczej” w klasach I-III? (w:) Podręcznik do programu Spójrz Inaczej, 1997.
  • Deptuła M., Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej” (w:) Deptuła M.,. Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.
  • Deptuła M., Psychologia humanistyczna a rozwój umiejętności życiowych, „Remedium” nr 3, 2003.
  • Misiuk A., Diagnoza następstw wybranych praktyk edukacyjnych dla rozwoju kompetencji społecznych uczniów w klasach I-II szkoły podstawowej”, rozprawa doktorska dotyczące wpływu realizacji Programu Spójrz Inaczej na rozwój kompetencji społecznych dzieci.
  • Misiuk A., Zmiana pozycji jednostek w nieformalnej strukturze klasy szkolnej w różnych kontekstach edukacyjnych „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk”. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
  • Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Wydawnictwo. Scholar, Warszawa 2003 (rozdział na temat skuteczności programu Spójrz Inaczej) s. 137-145, 164-171).
  • Podręcznik Spójrz Inaczej. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 1-3 szkół 
  • podstawowych – wydania z roku: 1993, 1997, 2007.
  • Rekomendacje i opinie na temat programu „Spójrz inaczej” zgromadzone w Stowarzyszeniu „Spójrz inaczej”.