Minimalizowanie szkód w miejscach zabawy i rekreacji.

Niektórzy młodzi ludzie, mimo świadomości zagrożeń, wybierają ryzykowny styl życia i nie chcą zrezygnować z nadużywania alkoholu, stosowania narkotyków lub podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych. Miejscami realizacji takiego stylu życia są często kluby, puby, bary, restauracje, dyskoteki i inne miejsca zabawy i rekreacji, przeznaczone głownie dla młodych dorosłych. Okazuje się, że w tych miejscach wysiłek profilaktyczny warto skoncentrować na takich działaniach, które mogą zmniejszać niepożądane skutki związane z zachowaniami ryzykownymi.

        U podstaw tej strategii edukacyjnej leży pragmatyczny sposób myślenia o rozwiązywaniu

problemów społecznych lub zdrowotnych, zwany w skrócie „strategią minimalizowania szkód”. Tak strategia przynosi wymierne pozytywne efekty. Dlatego miejsca zabawy i rekreacji są dogodnym miejscem działań profilaktycznych.  

Kluczowe składniki programów minimalizowania szkód w miejscach zabawy i rekreacji

  • przeszkolenie pracowników oraz właścicieli lub kierownictwa klubów, barów i innych miejsc rekreacji w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz postępowania z osobami w stanie intoksykacji lub poważnego zatrucia,
  • konsultacje lub fachowe wsparcie dla pracowników tych miejsc, którzy tego potrzebują,
  • aktywny udział innych służb wspomagających pracowników miejsc zabawy i rekreacji w programach minimalizowania szkód (np. policja, party workerzy),
  • przekaz informacji dla osób zainteresowanych o miejscach udzielających pomocy w przypadku problemów alkoholowych, narkotykowych lub zdrowia psychicznego.

Antyskładniki programów minimalizowania szkód w miejscach zabawy i rekreacji

  • niedoświadczony i nieprzeszkolony personel miejsc rekreacji i zabawy dla młodzieży, 
  • brak wsparcia ze strony władz lokalnych dla działań profilaktycznych w miejscach rekreacji i zabawy,
  • brak organizacji mających doświadczenia w street workingu i strategii minimalizowania szkód.