Skuteczne strategie i programy

Wiele badań i obserwacji wskazuje na to, że nieprawidłowości w opiece nad małym dzieckiem mają swoje negatywne konsekwencje w późniejszych etapach życia dziecka. Znaczącym  czynnikiem ryzyka jest niewłaściwe postępowanie rodziców (np. stosowanie surowej lub/i niekonsekwentnej dyscypliny, niskie zaangażowanie rodziców w opiekę nad dzieckiem, brak właściwego dozoru, stosowanie kar cielesnych) co skutkuje zaburzeniami zachowania we wczesnym dzieciństwie (agresja w kontaktach z rówieśnikami, wybuchy złości, rozdrażnienie) i prowadzi w następnej fazie rozwojowej do odrzucenia przez rówieśników oraz niepowodzeń w szkole. Wiąże się to zwykle z problemami w rodzinie dziecka (konfliktami w rodzinie, rozwodami, przemocą domową, nadużywaniem substancji psychoaktywnych w rodzinie). 
       

        Edukacja przedszkolna nastawiona na rozwój odpowiednich dla wieku umiejętności społecznych i poznawczych,  jest czynnikiem ochronnym, który może kompensować niedostatki lub nieprawidłowości życia rodzinnego w tym okresie życia dziecka. Badania ewaluacyjne wskazują, że odpowiednio prowadzona edukacja przedszkolna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych może ograniczać używanie substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania, a także ograniczać inne zachowania ryzykowne okresu adolescencji, zmniejszać ryzyko problemów psychicznych i sprzyjać karierze szkolnej. 
 

Kluczowe składniki

Edukacja przedszkolna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych nastawiona na poprawę funkcjonowania społecznego, poznawczego oraz rozwój adekwatnych do wieku umiejętności posługiwania się językiem

  • prowadzona systematycznie, minimum 5 dni w tygodniu,
  • realizowana przez wykwalifikowanych i przeszkolonych nauczycieli nauczania początkowego,
  • połączona ze wspieraniem rodziców dziecka w kwestiach wychowawczych, bytowych i socjalnych.

 

Antyskładniki 

  • brak lub niska dostępność edukacji przedszkolnej dla rodzin z grup ryzyka,
  • niskie kwalifikacje lub brak przygotowania osób prowadzących edukację przedszkolną.