Oszacowanie potrzeb

Na tym etapie wyposażony już jesteś w wiedzę teoretyczną dotyczącą mechanizmów leżących u podłoża zjawiska/ problemu, któremu pragniesz przeciwdziałać. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji, do jakich odbiorców adresowane będą działania programu. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie, ponieważ determinuje poziom profilaktyki (uniwersalna, selektywna, wskazująca), z którym będzie identyfikowany Twój program. Przede wszystkim jednak, wybór grupy docelowej określa kierunki diagnozy potrzeb przyszłych uczestników działań. Wiek potencjalnych odbiorców programu, ich doświadczenia, deficyty a także posiadane zasoby będą wskazówką przydatną przy wyborze ostatecznego zestawu czynników ryzyka, których negatywny wpływ ma zostać ograniczony bądź zminimalizowany oraz czynników chroniących, które poprzez działania programu zostaną wzmocnione.

Jeśli masz już wybraną grupę docelową i wiesz, co jest potrzebne, by ograniczać działanie czynników ryzyka oraz umocnić zasoby potencjalnych odbiorców, możesz przystąpić do opracowania wstępnego zarysu programu. Przejdź do pola Wstępny zarys programu.