CELE PROGRAMU

Cel ogólny programu powinien być odpowiedni (adekwatny) do zidentyfikowanego problemu, tzn. dotyczyć modyfikacji lub zmiany sytuacji niepożądanej na pożądaną albo utrzymania czy poprawy sytuacji aktualnej ocenianej jako pozytywna.

Osiągnięcie celu głównego nie jest możliwe poprzez realizację pojedynczego elementu programu profilaktycznego lub promocji zdrowia psychicznego.

Cel ogólny programu oraz jego cele szczegółowe powinny spełniać wymogi określane akronimem SMARTSpecyficzny, Mierzalny, Adekwatny, Realistyczny i Terminowy, gdyż tylko w takim przypadku istnieje możliwość sprawdzenia, czy zostanie on osiągnięty.

  • Specyficzny – oznacza, że cel musi być sformułowany precyzyjnie i w jasny sposób, by nie było wątpliwości, do czego zmierza autor programu.
  • Mierzalny – oznacza, że możliwe będzie sprawdzenie, czy cel został osiągnięty. Będzie więc można do niego dobrać odpowiedni wskaźnik (miarę), który pozwoli dokonać oceny efektów programu.
  • Adekwatny – sformułowany w formie oczekiwanej pozytywnej zmiany u uczestników programu, która odnosi się bezpośrednio problemu, który jest przedmiotem programu.
  • Realistyczny – możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę analizę dostępnych zasobów oraz posiadane kompetencje.
  • Terminowy – został wyznaczony czas, w którym zostanie osiągnięty.

Cel szczegółowy (cel pośredniczący) powinien być uzasadniony z perspektywy osiągnięcia celu głównego programu. Dotyczy on zmiany wybranych aspektów problemu wokół których koncentruje się program. Wskazuje on na sposoby osiągnięcia celu głównego.

Źródło:

Radomska A., Bronisława K., Jarmołowska K. Okulicz- Kozaryn K., Macander D., Borkowska A., Terlikowska J., Frączek R., Sochocki J.M. (2010), System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Borucka A., Pisarska A., Frączek R. (2013), Kluczowe kryteria oceny programów profilaktycznych http://www.swiatproblemow.pl/2013_01_1.html