EWALUACJA PROCESU

Ewaluacja procesu dotyczy oceny przebiegu realizacji programu. Informacje jakie można zbierać w jej ramach odpowiadają na pytania: „Kto?”, „Co?” i „Jak”

Opis ewaluacji procesu powinien zawierać:

  • charakterystykę osób badanych (wiek, płeć, liczebność inne dane ważne z perspektywy programu np. okazjonalni użytkownicy narkotyków; uczniowie klas V i VI; dzieci w rodzinach, których występuje problem uzależnienia od alkoholu),
  • metody zbierania danych (np. wywiad indywidualny, wywiad grupowy, obserwacja, ankieta),
  • wykorzystane narzędzia (np. autorzy i nazwa zastosowanej ankiety),
  • sposób analizy danych (analiza jakościowa, analiza ilościowa – zastosowana statystyka),
  • zagadnienia/obszary jakich dotyczyła ewaluacja (odbiór zajęć przez uczestników zajęć, liczba zrealizowanych zajęć zgodnie z założenia i tych niezaplanowanych itp.),
  • infromacje dotyczące etyki prowadzonych badań (wyrażenie zgody na udział w badaniu, poufność zebranych danych, informowanie osób badanych o celach badania, zagwarantowanie w każdym momencie wycofania się z badań i/lub udziału w programie).

Wskaźniki ewaluacji procesu to miary, służące do oceny stopnia realizacji programu. Wskaźniki mogą dotyczyć następujących kryteriów związanych z przebiegiem programu: frekwencji na zajęciach, zgodności realizacji programu z założeniami, harmonogramem, scenariuszami zajęć; napotkanych trudności/ barier i sposobów ich rozwiązania, reakcji uczestników, odbioru programu przez uczestników itd.

Wyniki ewaluacji procesu powinny odnosić się do przedstawienia wartości liczbowych i/lub danych opisowych wymienionych powyżej wskaźników.

Źródło:

Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Warszawa 2003, str. 136-137.

Sochocki M., J., Formułowanie wskaźników, dobór działań oraz ewaluacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (w:) Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki. Fundacja ETOH, Warszawa 2010, s. 45-72