ODBIORCY PROGRAMU (GRUPA DOCELOWA)

Bezpośredni odbiorcy programu to osoby, które uczestniczą w działaniach prowadzonych w jego ramach.

Charakter grupy, do której program jest bezpośrednio adresowany powinien zostać określony na podstawie opisu zjawiska i zidentyfikowanego problemu, np. rodzice w programie rozwoju umiejętności wychowawczych, nauczyciele w programie podnoszenia ich kompetencji zawodowych, uczniowie w szkolnym programie profilaktycznym.

W przypadku programów kierowanych do wybranych grup populacji ogólnej lub przeznaczonych do realizacji w określonym środowisku lokalnym (np. jedna gmina) należy wpisać liczebność grupy odbiorców.

Pośredni odbiorcy to grupa osób, które bezpośrednio (osobiście) nie uczestniczą w działaniach prowadzonych w ramach programu, ale które powinny odnieść korzyści w związku z realizacją programu w grupie bezpośrednich odbiorców (np. rodzice w przypadku uczestniczenia ich dzieci w programie, czy uczniowie w przypadku brania udziału nauczycieli w programie).

Kryteria kwalifikacyjne to informacje na temat istotnych i wspólnych cech indywidualnych, sytuacji osobistej, społecznej grupy/osób – potencjalnych bezpośrednich odbiorców programu – stanowiące podstawę ich doboru do uczestniczenia w programie. Przykładowe kryteria kwalifikacyjne to np. wiek, płeć, wykonywany zawód, rodzaj występującego problemu, nadzór kuratora.

Kryteria wykluczające to informacje na temat cech indywidualnych, sytuacji osobistej, społecznej stanowiące podstawę decyzji o niezakwalifikowaniu danej osoby do udziału w programie, np. uzależnienie od narkotyków, wiek, brak zgody rodziców w przypadku osób niepełnoletnich.