PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY EPSILON

Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY EPSILON

 • Grupa/grupy odbiorców programu
  Bezpośredni odbiorcy: Uczniowie w wieku 7-9 lat, wychowawcy klas biorących udział w programie.    Pośredni odbiorcy: rodzice uczniów biorących udział w programie.
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Autorzy programu i osoby posiadające uprawnienia w formie zaświadczenia wydanego przez organizację odpowiedzialną za wdrażanie programu tj. Stowarzyszenie Epsilon Plus.

   
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  Szkolenie wstępne – 64 godz., szkolenie doskonalące – 32 godz.
  Dopuszczalne modyfikacje
  Brak.

Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu

Nazwa grupyDokument potwierdzający
Trenerzy programuDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia lub pedagogika; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla realizatorów programu wydane przez organizację odpowiedzialną za wdrażanie programu tj. Stowarzyszenie Epsilon Plus

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
BrakBrak

Wymagany czas trwania programu

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Program składa się z trzech modułów realizowanych w odstępie czasowym. Każdy z trzech modułów obejmuje 8 godz. (łącznie 24 godz.)Program składa się z trzech modułów realizowanych w odstępie czasowym. Każdy z trzech modułów obejmuje 2 godz. (łącznie 6 godz.)Program składa się z trzech modułów realizowanych w odstępie czasowym. Każdy z trzech modułów obejmuje 10 godz. (łącznie 30 godz.)

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
BrakBrakBrak

Poziom rekomendacji

Program został oceniony jako spełniający standardy poziomu I

Organizacja realizująca program

Stowarzyszenie Epsilon i Centrum Edukacji i Profilaktyki.

Grupa docelowa

Dzieci w wieku 7-9 lat a także wychowawcy klas biorących udział w programie oraz rodzice uczniów.

Cele programu

Program jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania.

Celem ogólnym programu jest zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia dobrostanu oraz redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności życiowych – wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, które pozwolą im w sposób efektywny konfrontować się z wydarzeniami życiowymi, pod postacią elementów inteligencji emocjonalnej i poczucia koherencji, jako globalnej orientacji życiowej.

Założenia

Wczesna interwencja (rozpoczęta około 6-10 roku życia), skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej może przynieść pożądany efekt w zakresie profilaktyki zachowań problemowych, w tym uzależnień, przemocy, zaburzeń zachowania. Działania profilaktyczne w tym okresie rozwoju dziecka są bardziej efektywne niż prowadzone wobec młodzieży starszej, ponieważ presja grupy rówieśniczej odgrywa wówczas mniejszą rolę w porównaniu z okresem adolescencji. 
W literaturze przedmiotu wymieniane są następujące warunki zwiększające skuteczność programu profilaktycznego, realizowanego na terenie szkoły: multidyscyplinarność programu, interaktywna forma przekazu, praca z małą grupą, wzmacnianie samoświadomości i samokontroli, wzmacnianie umiejętności życiowych.
Program Profilaktyczno Wychowawczy Epsilon jest oparty na metodach aktywnego uczestnictwa dzieci w proponowanych zadaniach (active participation), w szczególności na dramie edukacyjnej oraz na rozwijanej w zespole realizatora autorskiej technice współprowadzenia warsztatu profilaktycznego we współdziałaniu profesjonalnego trenera z wychowawcą klasy. Program zakłada aktywną pracę warsztatową z małą grupą, jaką jest klasa szkolna. Za poszczególne elementy tego zadania odpowiadają trenerzy zewnętrzni i wychowawcy, którzy pełnią kluczową rolę w realizacji projektu.
Działania podejmowane w ramach programu w celu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych odnoszą się zarówno do czynników chroniących (wzmocnienie wpływu), jak i czynników ryzyka (osłabienie wpływu), głównie w zakresie indywidualnym, ale pośrednio także środowiskowym.
Zdaniem autorów programu, dzięki wsparciu osób znaczących, jakimi mogą i powinni być wychowawcy, dziecko może przekształcić nowe sytuacje stresowe w zadania, które może zrealizować, natomiast szkoła powinna być środowiskiem, gdzie w jak najwyższym stopniu zaspokajane są potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności do grupy.
Najważniejszymi strategiami, na których realizatorzy programu bazują są: strategia rozwijania umiejętności życiowych, strategia społecznego uczenia się, strategia edukacji normatywnej. Strategiami uzupełniającymi są natomiast: zwiększanie osobistego zaangażowania, wzmacnianie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, wzmacnianie więzi uczniów ze szkołą.
Natomiast angażowanie w trakcie realizacji programu rodziców i wychowawców pozwala na wzmacnianie ich roli jako osób znaczących dla dziecka. Zaangażowanie w program rodziców powoduje pozytywne modyfikowanie ich relacji nie tylko z dzieckiem ale i ze szkołą, praca z wychowawcą przyczynia się do kształtowania środowiska szkolnego jako przyjaznej, przestrzeni w której dzieci mogą zaspokajać własne potrzeby psychiczne.

Opis programu

Realizacja programu obejmuje 60 godzin podzielonych na trzy moduły: praca z uczniami w wymiarze 24 godz., praca z wychowawcą w wymiarze 30 godz., praca z rodzicem w wymiarze 6 godz. Program jest prowadzony przez zewnętrznych realizatorów przy współudziale nauczyciela. Ma on formę zajęć w klasie szkolnej z wykorzystaniem technik dramy edukacyjnej, dyskusji sterowanej, treningu umiejętności, wprowadzenia „rytuałów klasowych”, wprowadzenia i realizacji umowy klasowej dotyczącej wzorów zachowania w sytuacjach konfliktowych. Pomiędzy modułami programu wychowawca/nauczyciel utrwala wprowadzone treści programu podczas lekcji wychowawczych i spotkań z rodzicami. Wszystkie zajęcia są realizowane na podstawie scenariuszy zajęć zawartych w podręczniku. W ramach programu nauczyciele uczestniczą w konsultacjach oraz szkoleniu poświęconym tematom: drama w pracy z grupą, rytuały w pracy z klasą, praca z rodzicami.


Działania podejmowane w ramach realizacji programu mają na celu:

 • zwiększenie udziału konstruktywnych wzorców komunikacyjnych w kontaktach podejmowanych przez dzieci (modelowanie i ćwiczenie prawidłowej komunikacji, odwoływanie się do doświadczeń klasy oraz doświadczeń indywidualnych, wypracowywanie właściwych standardów komunikacyjnych, praca nad problemem barier komunikacyjnych, zwiększanie niezależności wobec presji rówieśniczej, wypracowanie norm komunikacyjnych w grupie, werbalizacja potrzeb, wątpliwości, frustracji);
 • zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z normami współżycia społecznego, zwiększenie liczby zachowań o charakterze pomocy rówieśniczej (wsparcie wychowawcy w pracy z grupą „w oparciu o kontrakt”, „w oparciu o zasady”, „w oparciu o wartości”, intelektualizacja indywidualnych i grupowych doświadczeń uzyskanych przez uczestników w trakcie pracy dramą, w szczególności doświadczenia empatii);
 • zwiększenie poczucia własnej wartości i sprawstwa (poszukiwanie i wzmacnianie indywidualnych i grupowych pozytywnych zasobów, wzmacnianie uczniów odrzucanych w trakcie działań grupowych, budowanie „góry wiary w siebie”);
 • rozwinięcie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z „trudnymi emocjami” (modelowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, rozmowa o trudnych emocjach dzieci, pisanie listów do bohaterki dramy o własnych trudnych emocjach, otrzymanie odpowiedzi zawierającej sposoby przezwyciężenia trudności (trener w roli));
 • zwiększenie poczucia więzi ze szkołą i poczucia przynależności do silnego zespołu klasowego, zintegrowanego wokół pozytywnych postaw i wartości (zawieranie umowy klasowej dotyczącej wzorów zachowania w sytuacjach konfliktowych, realizacja umowy klasowej, wzmacniane pozytywne, utrwalanie właściwych zachowań poprzez konsekwentne odwoływanie się do umowy, działania integrujące i budujące poczucie bezpieczeństwa w grupie, wprowadzenie konstruktywnych rytuałów w grupie;)
 • zwiększenie roli wychowawcy jako kluczowego realizatora profilaktyki w szkole (współudział wychowawcy w poszczególnych modułach projektu, współprowadzenie zajęć w roli kotrenera, większy wgląd w strukturę klasy, wzrost umiejętności wychowawczych, budowanie pozytywnego, osobistego kontaktu z dziećmi, praca nad relacjami i komunikacją w trójkącie dziecko-rodzic-wychowawca, wspólna diagnoza problemów klasy i uczniów, omówienie sposobów pracy z uczniem trudnym i wymagającym, przekazanie wiedzy pomocnej w podejmowaniu świadomych działań służących profilaktyce uniwersalnej na terenie szkoły. Wychowawcy otrzymują materiały szkoleniowe ułatwiające dalszą pracę z grupą opartą na wartościach i kontrakcie. W trakcie szkolenia wychowawcy nabywają kompetencje w zakresie tworzenia scenariuszy i pracy z wykorzystaniem struktur dramowych oraz ich dostosowywania do bieżących problemów obserwowanych w grupie).

Standardy realizacji

Wszyscy realizatorzy programu posiadają wyższe wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne oraz minimum 4-letnie (min. 3200 godz.) doświadczenie w pracy z grupami dzieci i młodzieży technikami aktywnymi, w szczególności dramowymi. Natomiast współrealizatorami programu są każdorazowo przeszkoleni w trakcie trwania programu wychowawcy.
Realizatorzy – trenerzy zewnętrzni – przechodzą przez szkolenie wstępne (64 godz.) umożliwiające poznanie celów oraz treści programu, rozwój kompetencji z zakresu komunikacji z dzieckiem, pracy z grupą, diagnozy grupy i procesów grupowych, pracy opartej na zasadach i kontrakcie. W trakcie szkolenia realizatorzy mogą również się zapoznać z zasadami budowania właściwych relacji i współprowadzenia zajęć z wychowawcą. Drugim etapem jest szkolenie doskonalące (32 godz.) kompetencje w zakresie pracy technikami dramowymi oraz innymi technikami aktywizującymi. System doskonalenia dla realizatorów obejmuje również superwizję pracy każdego trenera.
Realizatorzy – wychowawcy klas – uczestniczą w 30-godzinnym szkoleniu stanowiącym element programu. Ponadto uczestniczą w spotkaniu informacyjnym (3 godz.) umożliwiającym poznanie przed realizacją każdego modułu programu jego celów i przebiegu realizacji a także w spotkaniu konsultacyjnym (3 godz.), które służy omówieniu bieżących problemów, zaobserwowanych przez trenerów zewnętrznych podczas pracy z klasą (w kontekście wsparcia wychowawcy w codziennej pracy profilaktycznej ze swoją grupą), ustaleniu metod i strategii postępowania z grupą, udzieleniu wsparcia wychowawcy jako współrealizatorowi elementów programu. Wychowawcy biorą udział także w trzech szkoleniach doskonalących (24 godz.), w trakcie których nabywają umiejętności wykorzystania dramy w pracy wychowawczej, doskonalą ich umiejętności w zakresie pracy  opartej na zasadach i kontrakcie oraz stosowanie rytuałów w pracy z grupą. Wychowawcy doskonalą się również w zakresie budowania dobrych relacji z rodzicami.

Dowody jakości programu

W trakcie realizacji program jest dwukrotnie poddawany ewaluacji procesu. Oceniana jest adekwatność działań służących osiąganiu celów w kontekście uwarunkowań pojawiających się w poszczególnych miastach i szkołach. Ewaluacja dotyczy liczby uczestników, frekwencji na zajęciach, problemów zauważanych przez realizatorów w trakcie prowadzenia programu (ewaluacja mid-term) a po zakończeniu działań – satysfakcji uczestników (uczniów i wychowawców) z udziału w programie, oceny realizatorów, oceny trudności w realizacji. Gromadzeniu danych formalnych służą: arkusz ewaluacji procesu (wypełniany przez obsługę administracyjną programu), ankiety audytoryjne dla uczniów, kwestionariusze dla wychowawców i pedagogów.


Ewaluacja procesu pokazała, że jest on efektywny. 82% uczniów uczestniczących w co najmniej 75% aktywności związanych z programem, z czego zadowolenie z uczestnictwa deklarowało 94% uczniów. Wynik ten udało się osiągnąć m.in. dzięki atrakcyjnej formie zajęć, dużemu zaangażowaniu prowadzących – ich zainteresowaniu problemami uczestników, co, jak wynika z relacji wychowawców dzieci potrafiły docenić . We wszystkich klasach sekwencja zajęć została wykonana zgodnie z planem, z uwzględnieniem aktywności wychowawców została zachowana, co świadczy o wysokiej dyscyplinie realizatorów i pozwala na wysoką ocenę efektywności współpracy zespołu realizatorów z wychowawcami. Najsłabszy wynik osiągnięto w zakresie zaangażowania rodziców. Jak wynika z relacji wychowawców – rodzice nie zawsze wywiązywali się z terminowej realizacji zadań wykonywanych wspólnie z dziećmi. Dlatego też w kolejnych edycjach planowane jest wprowadzenie dodatkowych procedur wzmacniających poziom kontroli działań skierowanych do rodziców.

Ewaluacja wyników zrealizowana w roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzona została według schematu quasi-eksperymentalnego, z grupą eksperymentalną i kontrolną. Etap pretestowy wykonano przed rozpoczęciem realizacji programu, etap posttestowy miesiąc po zakończeniu realizacji programu. Badano uczniów klas II i III szkoły podstawowej N=638 (320 – grupa eksperymentalna, 318 – grupa kontrolna), rodziców uczniów N=138 (78 – grupa eksperymentalna, 60 – grupa kontrolna) oraz wychowawców N=39 (19 – grupa eksperymentalna, 20 – grupa kontrolna). Wykorzystano pakiet narzędzi badawczych: TEIQue-csf, test rysunkowy „Moja klasa”, „Kwestionariusz badania postaw rodzicielskich” M. Ziemskiej, autorski kwestionariusz „Moja klasa”, scenariusz wywiadu grupowego. Ewaluacja przeprowadzona została przez eksperta zewnętrznego (wyniki wykorzystano w pracy akademickiej).
Wśród uczniów, którzy uczestniczyli w programie stwierdzono istotny wzrost (p<0,05) poziomu umiejętności życiowych (przy porównywalnym ich poziomie wyjściowym w grupie eksperymentalnej i kontrolnej). Grupa kontrolna i eksperymentalna nie różniły się w sposób istotny w zakresie stylów wychowawczych dominujących w domach rodzinnych uczestników badania.

Uzyskane wyniki wskazują na wzmocnienie pełnej gamy czynników chroniących, pozytywnie korelujących z poczuciem koherencji oraz poziomem inteligencji emocjonalnej, zrównoważeniem, poczuciem własnej wartości, adaptacyjnością sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętnościami społecznymi. Oprócz pozytywnych efektów w zakresie funkcjonowania emocjonalnego zidentyfikowano także wzrost refleksyjności i mniejszą podatność na negatywne presje grupowe. Wśród dzieci, które systematycznie brały udział w programie wzrosła liczba (przeciętnie o 25%), które miały wgląd we własne emocje, przejawiały wytrwałość w dążeniu do celu, motywację osiągnięć, zaufanie. Zmniejszył się natomiast liczba (o 43%) dzieci przejawiających zachowania gwałtowne.

Badania jakościowe przeprowadzone wśród uczniów ujawniły większą empatię oraz większą zdolność rozumienia złożonych sytuacji społecznych wśród uczniów, którzy uczestniczyli w programie. Zastosowane metody rysunkowe ujawniły wzrost poczucia przynależności do grupy, wzrost jej integracji, orientacji wokół wspólnych wartości. Dzieci stały się bardziej uważnymi obserwatorami otoczenia społecznego, gotowymi do rozpoznawania problemów innych i skłonnymi do interweniowania.
Powyższe wyniki potwierdzają badania przeprowadzone wśród wychowawców – w przypadku uczniów uczestniczących w programie istotnie częściej pojawiały się aktywności prospołeczne, rzadziej natomiast – zachowania przemocowe, co wskazuje na silne oddziaływanie programu także na poziomie behawioralnym. Wychowawcy z klas objętych programem wykazywali wyższą wiedzę i świadomość z zakresu profilaktyki środowiskowej, a także byli świadomi znaczenia własnej roli w profilaktyce problemów społecznych i animowaniu aktywności lokalnej społeczności. Jako pozytywny rezultat programu wychowawcy podkreślali również wzrost ilości konstruktywnych kontaktów pomiędzy szkołą a rodzicami.

Źródło: Kowalewicz T., Program Profilaktyczno Wychowawczy Epsilon  (w:) Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień, Fundacja Praesterno, Warszawa, 2016

Więcej informacji na temat programu

Więcej informacji na temat programu Program Profilaktyczno Wychowawczy Epsilon

 • www.centrum-edukacji.eu/dla-was/32-epsilon
 • Izabela Pieklus, Ewaluacja przedsięwzięć społecznych na przykładzie programu profilaktyczno-wychowawczego Epsilon”, praca magisterska na kierunku socjologia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Epsilon Plus, 
ul. Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała, 
tel. 500-353-103 
e-mail epsilon@epsilon.org.pl,  www. http://epsilon.org.pl.
Podmioty uprawnione do realizacji obu programów:
Epsilon Non-profit Sp. z o o
oraz
Rekomendowane Programy Profilaktyczne, Grzegorz Pytel