PORUSZAJĄCE BAJKI O EMOCJACH

Sytntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: Poruszające Bajki o Emocjach

  • Grupa/grupy odbiorców programu
    Dzieci w wieku 4-5 lat, ich rodzice oraz wychowawcy.
     
  • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorówAutorzy programu i osoby posiadające uprawnienia w formie zaświadczenia wydanego przez organizacje, tj. Gruntownię Centrum Dobrych Szkoleń lub Karimba Teatr Drama Arteterapia.Osoby przygotowane do prowadzenia programu:

Trenerzy/trenerki muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia/ pedagogika lub być w trakcie kursu trenerskiego oraz otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla realizatorów programu wydane przez organizacje Gruntownia Centrum Dobrych Szkoleń lub Karimba Teatr Drama Arteterapia.

  • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu

Szkolenie wstępne – 2 godziny

Praktyka doszkalająca – wsółprowadzenie 10 tematów warsztatów w min. 10 grupach, czyli min. 100 godzin

Dopuszczalne modyfikacje:

Brak

  • Wymagany czas trwania programu

Program “Poruszające bajki o emocjach” trwa rok szkolny i składa się z:

● 10 warsztatów o emocjach dla grupy przedszkolnej,

● kolorowanki dla każdego dziecka,

● materiałów dydaktycznych dla wychowawców/wychowawczyń w formie e-booka “Jak

mądrze wspierać emocje dziecka w przedszkolu”? (zawiera: opis warsztatów,

sugerowane pytania, opowieści relaksacyjne z bohaterami bajek, ćwiczenia do

poprowadzenia w grupie),

● materiałów edukacyjnych dla rodziców w formie e-booka “Jak mądrze wspierać

emocje dziecka”? (zawiera: opis warsztatów, sugerowane pytania, opowieści

relaksacyjne z bohaterami bajek, pytania do indywidualnej refleksji),

● 2-godzinne spotkanie dla rodziców,

● 2-godzinne spotkanie dla nauczycieli/nauczycielek,

● narzędzie dla wychowawców/wychowawczyń ułatwiające dzieciom regulację swoich

emocji – tablica pomiaru nastroju.

​Dopuszczalne modyfikacje
Brak

Poziom rekomendacji

Program został oceniony jako spełniający standardy poziomu I

Grupa docelowa

Odbiorcami bezpośrednimi programu są dzieci w wieku 4 – 5 lat, ich rodzice, a także nauczyciele/nauczycielki wychowania przedszkolnego.

Cele programu

Program Poruszające Bajki o Emocjach powstał w celu wspierania rozwoju kompetencji
emocjonalno – społecznych dzieci w wieku przedszkolnym, które pomagają w:
● radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
● komunikowaniu swoich potrzeb i odczuć,
● nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami.
Celem programu jest zatem wzmacnianie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i
innych, wyrażania ich w konstruktywny sposób i regulowania ich natężenia. Tak
ukształtowane i wzmocnione na wczesnych etapach życia umiejętności emocjonalne mogą
przyczynić się do dobrostanu psychicznego, lepszego rozumienia siebie i lepszego
budowania relacji z innymi ludźmi. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu zachowań
problemowych i ryzykownych.

Założenia

Koncepcja, na której opiera się program, to teoria poznawczo – rozwojowa Fishera (1990). U jej podstaw leży zdolność do wyrażania emocji, którą dziecko rozwija poprzez socjalizację, a która organizuje doświadczenie dziecka w skrypty, które z kolei tworzą prototypy emocji. Teoria uwzględnia istnienie biologicznych uwarunkowań powstawania i wyrażania emocji, jednocześnie wskazuje możliwość modyfikacji tendencji do działania, która zmienia się pod wpływem doświadczeń jednostki. W czasie warsztatów uruchamiamy skrypty emocjonalne, dzięki czemu dzieci odkrywają emocje i motywacje bohaterów bajek, ale także mogą im realnie pomóc. Uczestnicy trenują także różne sposoby radzenia sobie z emocjonalnym napięciem. Zatem, korzystając z umiejętności do społecznego uczenia się, przez obserwację i uczestniczenie w fikcyjnej sytuacji, modyfikujemy sposoby rozwiązywania różnych problemów. Dzięki temu w analogicznych lub podobnych sytuacjach rzeczywistych, nowe strategie radzenia sobie stają się bardziej dostępne dla dzieci. Spójne jest to z założeniami metody dramy stosowanej, na bazie której zbudowane są warsztaty. Dzięki wchodzeniu w role podczas warsztatów, dzieci uczestniczą w treningu sytuacji życiowych poprzez
wypróbowywanie swoich możliwości w fikcyjnych sytuacjach.

Opis programu

Program składa się z 10 dramowych warsztatów o emocjach, począwszy od emocji podstawowych po emocje złożone, wtórne (społeczne). Zaplanowany jest na okres jednego roku szkolnego (dziesięć miesięcy).
Zajęcia trwają od 45 do 60 minut dla każdej grupy przedszkolnej (liczącej od 13 do 25 dzieci). Każdorazowo prowadzone są przez dwie trenerki/dwóch trenerów na podstawie autorskich bajek i opracowanych scenariuszy zajęć. Nauczyciele/nauczycielki otrzymują pakiet materiałów edukacyjnych zbieżnych z tematami bajek, które pozwalają im kontynuować pracę rozpoczętą na warsztatach. Podobny pakiet materiałów otrzymują
rodzice. Dzięki tej publikacji poznają założenia sprzyjające budowaniu bezpiecznego stylu przywiązania ze swoimi dziećmi. Dla rodziców i nauczycieli/nauczycielek dzieci przewidziano 2-godzinne spotkania, podczas których omawiane są tematy związane z regulacją emocji.


Podczas bajek dzieci biorą udział w warsztatach o następujących tematach:
1. Po co są emocje?
2. Frustracja
3. Złość
4. Rozczarowanie i wdzięczność
5. Strach
6. Smutek
7. Wstyd
8. Duma
9. Zazdrość
10. Radość
Ponadto podczas zajęć wykorzystywane są także instrumenty (bębny, kalimby, tingsze, gongi, kubki burzowe i inne) melodyczne i niemelodyczne, na których dzieci grają w sposób intuicyjny, co sprzyja autoekspresji, rozwija umiejętności interpersonalne, podnosi samoocenę i daje poczucia sprawstwa.


Poprzez aktywne uczestnictwo w historii bohaterów warsztatów, dzieci uczą się jak:
● rozpoznawać swoje uczucia i innych,
● nazywać uczucia swoje i innych,
● komunikować się zgodnie z duchem Porozumienia bez Przemocy,
● czekać na swoją kolei,
● radzić sobie z trudnymi emocjami, tj. złość, strach, smutek, rozczarowanie,
zazdrość,
● konstruktywnie pomagać rówieśnikom przeżywać trudne emocje.
E-book dla wychowawców/wychowawczyń „Jak mądrze wspierać dziecko w
przedszkolu?” dostępny jest tylko dla nauczycieli/nauczycielek, których grupy biorą
udział w warsztatach i zawiera:
● Opisy warsztatów,
● Pytania pogłębiające tematykę zajęć,
● Bajki relaksacyjne, których bohaterami są postacie z warsztatów,
● Pytania do indywidualnej refleksji,
● Ćwiczenia do poprowadzenia z grupą wraz z propozycjami ich omówienia.
E-book dla rodziców „Jak mądrze wspierać emocje dziecka?” dostępny jest tylko dla
opiekunów dzieci, które biorą udział w warsztatach i zawiera:
● Opisy warsztatów,
● Pytania pogłębiające tematykę zajęć,
● Bajki relaksacyjne, których bohaterami są postacie z warsztatów,
● Pytania do indywidualnej refleksji.


Elementem programu jest narzędzie do pracy z grupą, które pomaga dzieciom rozwijać
swoje umiejętności regulowania emocji – tablica pomiaru nastroju.


Ponadto dzieci otrzymują kolorowanki, które zachęcają do rozmawiania o emocjach w domu.
Rodzice/opiekunowie oraz wychowawcy/wychowawczynie uczestniczą w 2-godzinnym spotkaniu, podczas którego poruszane są zagadnienia związane z regulacją emocji dzieci, czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi.

Standardy realizacji

Program realizują osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia/ pedagogika lub są w trakcie kursu trenerskiego. Przed realizacją zajęć każdy trener/trenerka uczestniczy w 2-godzinnym szkoleniu. Podczas niego omawiane są scenariusze, najczęstsze sytuacje problemowe, itd. Następnie realizator/realizatorka bierze udział w bajkach prowadzonych przez bardziej doświadczonych trenerów/trenerki w formie obserwacji uczestniczącej przez min. 5 godzin warsztatowych. Przez kolejne 10 godzin realizator/realizatorka trenuje prowadzenie bajek z bardziej doświadczonym trenerem/trenerką. Po roku czasu pracy (min. 100 godzin) staje się doświadczonym trenerem/ trenerką, gotowym do wprowadzania kolejnych osób w system pracy.

Ponadto realizatorzy/realizatorki programu spotykają się na grupowej superwizji raz w miesiącu, aby omówić realizację programu w poszczególnych grupach (2 godziny miesięcznie, 20 godzin w skali roku).

Program poddawany jest ewaluacji procesu i ewaluacji wyników.

Dowody jakości programu

Program realizowany jest od 2015 roku i poddawany jest systematycznej ewaluacji procesu. Do badania efektów zastosowana jest metoda ewaluacji wyników w formie wywiadów grupowych. Zaprojektowana została w oparciu o test psychologiczny IDS-2 Skale Inteligencji Dzieci i Młodzieży, w którym obszary dotyczące pomiarów kompetencji emocjonalno-społecznych opierają się na pokazywaniu obrazów i proszeniu uczestników o opisanie emocji, którą prezentuje dana osoba oraz wskazania, w jakich sytuacjach możemy się tak czuć. Jednak w odróżnieniu od IDS-2 badanie nie ma charakteru indywidualnego, lecz wywiadu grupowego. Metoda ta będzie dalej rozwijana w trakcie realizacji kolejnych edycji programu.

Więcej informacji na temat programu

Informacje na temat programu są dostępne na stronach:

Dane kontaktowe

Warszawa:

Gruntownia Centrum Dobrych Szkoleń Maria Maruszczyk

Ul. Prałatowska 6/138

03-510 Warszawa

T: 514 738 413

E: kontakt@gruntownia.pl

Kraków:

Karimba Teatr Drama Arteterapia Wioletta Szuba

Ul. Kalwaryjska 26/6

30-504 Kraków

T: 534 324 000

E: kontaktkarimba@gmail.com

Realizacje ogólnopolskie:

Centrum Działań Profilaktycznych s.c. – realizatorzy programu

ul. Kościuszki 39a,

32-020 Wieliczka

T: 12 251 61 04,

E: biuro@cdp-szkolenia.pl