Cel szczegółowy 1

Określenie celów szczegółowych programu wymaga ponownego odwołania się do wiedzy i umiejętności. Na tym etapie pracy możesz wykorzystać dwa komplementarne sposoby postępowania. Pierwszy polega na zadaniu sobie pytania, jakie są przyczyny występowania danego problemu, a także na które tych przyczyn można mieć realny wpływ. Drugi sposób postępowania wymaga odpowiedzi na pytanie, jakie umiejętności, wiedza czy postawy osób z grupy docelowej (czynniki chroniące) sprzyjałyby osiągnięciu zmiany opisanej w celu głównym programu. Cele szczegółowe programu powinny wskazywać drogi osiągnięcia celu głównego poprzez ograniczanie zidentyfikowanych czynników leżących u źródeł problemu (przyczyny) lub wzmacnianie czynników chroniących. Pamiętaj, aby sprawdzić cele pod kątem kryteriów SMART.

Przykłady:

Cel główny nr 1. Ograniczenie zjawiska przemocy rówieśniczej wśród młodzieży w szkołach podstawowych.

Zakładając, że przyczyną występowania przemocy w szkole jest:

  • niedostateczne przygotowanie personelu do podejmowania w takich wypadkach interwencji,
  • niedostateczne umiejętności interpersonalne uczniów,

wtedy cele szczegółowe można by sformułować następująco:

Cele szczegółowe:

1.1. Poprawa umiejętności personelu szkoły w zakresie podejmowania interwencji wobec sprawców, świadków oraz uczniów, którzy doświadczyli przemocy.

1.2. Poprawa umiejętności interpersonalnych uczniów.

Cel główny nr 2. Ograniczenie problemu upijania się przez młodzież szkolną w wieku gimnazjalnym.

Zakładając, że są następujące przyczyny upijania się przez młodzież gimnazjalną:

  • niedostateczne przygotowanie personelu do podejmowania interwencji wobec upijających się uczniów,
  • niedostateczna wiedza nastolatków na temat bezpośrednich zagrożeń związanych z piciem,

wtedy cele szczegółowe można by sformułować następująco:

Cele szczegółowe:

2.1. Poprawa umiejętności personelu szkoły w zakresie podejmowania interwencji wobec uczniów upijających się bądź podejrzewanych o nadużywanie alkoholu.

2.2. Poprawa wiedzy uczniów na temat bezpośrednich zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu.

Przejdź do pola Ewaluacja.