Działania A,B,C

Praca na działaniami, które będą realizowane w ramach Twojego programu to chyba jeden z najbardziej „wdzięcznych” elementów jego budowy. Ustaleniu, jakie konkretne działania można podjąć, powinna towarzyszyć wiedza na temat tego, które z nich mają udokumentowany związek z ograniczaniem wpływu czynników ryzyka oraz ze wzmacnianiem czynników chroniących, uwzględnionych w Twoim programie.

Działania programu powinny opierać się na skutecznych strategiach profilaktycznych (więcej informacji na ten temat w zakładce Profilaktyka/teorie).

Rodzaj, intensywność oraz długość tych działań muszą być odpowiednie do celów szczegółowych programu oraz do specyfiki odbiorców. Niezbędnym elementem pracy nad działaniami oraz ewaluacją programu jest także rozważenie kwestii etycznych (więcej informacji na ten temat w zakładce – Standardy).

Przykłady:

Cel główny nr 1. Ograniczenie zjawiska przemocy rówieśniczej wśród młodzieży w szkołach podstawowych.

Cel szczegółowy nr 1.1. Poprawa umiejętności personelu szkoły w zakresie podejmowania interwencji wobec sprawców, świadków oraz uczniów, którzy doświadczyli przemocy

Działania:

  • przeprowadzenie dla nauczycieli cyklu prezentacji na temat symptomów wskazujących na przemoc fizyczną bądź psychiczną wobec uczniów w szkole,
  • udostępnienie nauczycielom publikacji na temat agresji i przemocy rówieśniczej,
  • przygotowanie grupy wybranych nauczycieli do podejmowania interwencji wobec sprawców, świadków oraz uczniów, którzy doświadczyli przemocy.

Cel szczegółowy nr 1. 2. Poprawa umiejętności interpersonalnych uczniów.

Działania:

  • realizacja cyklu zajęć warsztatowych dotyczących kształtowania i wzmacniania umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami oraz rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej,
  • systematyczna realizacja zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich klas, poświęconych integracji i wzmacnianiu więzi między uczniami.

Cel główny nr 2. Ograniczenie problemu upijania się przez młodzież szkolną w wieku gimnazjalnym.

Cel szczegółowy nr 2.1. Poprawa umiejętności personelu szkoły w zakresie podejmowania interwencji wobec uczniów upijających się bądź podejrzewanych o picie alkoholu.

Działania:

  • przeprowadzenie dla nauczycieli cyklu prezentacji dotyczących wiedzy na temat substancji psychoaktywnych oraz zasad interwencji profilaktycznej wobec uczniów i ich rodziców,
  • przygotowanie grupy wybranych nauczycieli do podejmowania interwencji wobec uczniów upijających się bądź podejrzewanych o picie alkoholu.

Cel szczegółowy nr 2. 2. Poprawa wiedzy uczniów na temat bezpośrednich zagrożeń związanych z piciem alkoholu.

Działania:

  • przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych na temat bezpośrednich społecznych i zdrowotnych konsekwencji picia alkoholu.